资讯详情 资讯详情 资讯详情 资讯详情

mp1100B型电子天平操作规程

发布日期:2011-10-11 
mp1100B型电子天平操作规程 

1. 插上电源; 

2. 调后调整脚,至水平于正中央,将天平调平衡; 

                       TARE 
3. 待数秒后。按“       ”键一下,将电子天平清零; 
                       POWER

4. 称量物体,待称重稳定后,即可读数; 

5. 如果要切换称重模式,按“UNIT”键,若无需要,可  

    跳过此步; 

6. 称取完毕,直接拔掉电源。

最后更新:2011-10-11